निक्षेप सुविधा

निक्षेप संकलनमा प्रदान गरीने ब्याजदर

क्र.सं निक्षेप नयाँ ब्याजदर
साधारण वचत खाता ६%
विशेष वचत खाता ६%
एडभान्टेज प्लस वचत खाता ६%
३ महिना आवधिक निक्षेप ८%
५. ६ महिना आवधिक निक्षेप ८.५%
६. ९ महिना आवधिक निक्षेप ९%
७. १ वर्ष आवधिक निक्षेप १०%
८. २ वर्ष आवधिक निक्षेप १०.५%
९.  ३ वर्ष आवधिक निक्षेप ११%
नोटः
मासिक क्रमिक वचत खाता प्रति महिना रु. १,०००/–को दरले ४२ औं महिना सम्म जम्मा भए पछि ४३ औं महिनामा एकमुष्ट रु.४९,०००/– भुक्तानी दिने ।
(रु. १,०००/– भन्दा माथिको सोही अनुसार गुणा गरी भुक्तानी दिने )