निक्षेप सुविधा

निक्षेप संकलनमा प्रदान गरीने ब्याजदर

क्र.संनिक्षेपनयाँ ब्याजदर
साधारण वचत खाता६%
विशेष वचत खाता६%
एडभान्टेज प्लस वचत खाता६%
३ महिना आवधिक निक्षेप८%
५.६ महिना आवधिक निक्षेप८.५%
६.९ महिना आवधिक निक्षेप९%
७.१ वर्ष आवधिक निक्षेप१०%
८.२ वर्ष आवधिक निक्षेप१०.५%
९. ३ वर्ष आवधिक निक्षेप११%
नोटः
मासिक क्रमिक वचत खाता प्रति महिना रु. १,०००/–को दरले ४२ औं महिना सम्म जम्मा भए पछि ४३ औं महिनामा एकमुष्ट रु.४९,०००/– भुक्तानी दिने ।
(रु. १,०००/– भन्दा माथिको सोही अनुसार गुणा गरी भुक्तानी दिने )